Ordlista

När man pratar om teknik är det ibland oundvikligt att använda ord och begrepp som kan vara svåra att förstå. Vi har därför sammanställt en ordlista över den vanligast förekommande bredbandsterminologin.

Accessnät

Den del av ett tele- eller datakommunikationsnätet som når in i abonnentens fastighet och som används för att få åtkomst till annat nät eller nätet som helhet.

Accesswitch

Den dataväxel som abonnenterna och dess datorer (PC, IP-telefonidosa och tv-box) ansluts till. Accesswitchen betjänar en hel fastighet.

Aktiv utrustning

Den ofta övervakningsbara och elförsörjda utrustning som kopplar samman de olika delarna av nätet.

Anslutningspunkt-access point

Plats där möjlighet finns att ansluta dator eller nät till Internet eller annat nät. I trådlösa nät syftar anslutningspunkt på basstation.

Backbonenät

Backbonenätet(stamnätet) är det kraftiga nät från vilket övriga nät, t ex byanätet grenar ut sig från.

Bandbredd

Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Ordet bandbredd är hämtat från radioteknik, där det syftar på frekvensomfång; stort frekvensomfång (bredd) ger stor kapacitet för dataöverföring. Uttrycket bandbredd anger inte hastighet utan kapacitet i en överföring, ungefär som lastkapaciteten hos en långtradare eller personbil, vilka färdas med samma hastighet, anger respektive fordons överföringskapacitet. Heter på engelska bandwidth.

Bit

Bit är förkortning för Binary Digit, binär siffra. 1 bit = en etta eller en nolla. En bit är den minsta informationsmängd en dator kan hantera.

Blogg

Kortform för webblogg, logg eller dagbok på webben. Blogg är en webbsida med ett eller flera avgränsade ämnen, där presentation sker i kronologisk ordning med det mest aktuella överst. En del bloggar har formen av dagbok, andra är länklistor eller diskussionslistor. Bloggar kan vara personliga och knutna till en person eller publika och knutna till ett bredare innehåll. Bloggar kan vara ideella eller kommersiella.

Brandvägg- firewall

Hinder mot oönskad kommunikation mellan olika datornät eller datorer, främst mot intrång i dator eller lokalt datornät. En brandvägg kan vara antingen hårdvara i form av bredbandsrouter eller ett program som installeras på din dator.

Bredbandsrouter

En produkt som kan installeras för att dela internetanslutning mellan flera datorer. Innehåller ofta brandvägg för att öka säkerheten.

Bredbandstelefoni

Vanlig telefoni som använder bredbandsanslutningen i stället för traditionell kopparanslutning.

Bredbands-tv

Digital-tv distribuerad över bredbandet istället för via kabel-tv eller via det marksända tv-nätet.

Browser

Se webbläsare

Byte

1 Byte=8 bit. Byte är en grupp om åtta bitar och den mängd som krävs för att kunna sätta samman ett tecken.

Chat, chatta

Chat, eller att chatta är en skriftlig dialog i realtid på Internet, dvs. man kommunicerar direkt med varandra över Internet genom att skriva på tangentbordet.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) En standard för att automatiskt konfigurera datorernas internetadress. Innebär att du slipper konfigurera din dator eller bredbandsrouter för att nå Internet.

Digital

Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation.
Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är digitalt. En fördel med digital data är att informationen kan kopieras många gånger utan att informationen försämras.

Digital-tv

Ett sätt att överföra tv via digitala nätverk. Fördelen är att bilden blir bättre och att man kan sända fler kanaler samtidigt.
DNS (Domain Name Server)
System som översätter domännamn till IP-adresser.

Domän

Ett sätt att namnge och gruppera datorer, som är anslutna till Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner, som går från mindre grupper till allt större.
Ett exempel på en domän (ett domännamn) är stadsnat.se

E-mail, e-post

Elektronisk post, meddelande som skickas mellan användare i datornät. Själva meddelandet kallas e-brev, e-meddelande eller mejl (även engelska e-mail eller mail används). I e-postadresser på webben delar tecknet @ (snabel-a) av adressen i en namnadress före snabel-a och en domänadress efter snabel-a.
Exempel på e-postadress:

Ethernet

Standard för lokala nät (LAN), som kan användas med de flesta typer av datorer. Finns med olika överföringskapacitet. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät.
FAQ-Frequently asked questions,
Lista med vanligt förekommande frågor och svar för en webbplats, ett datorprogram eller liknande, som ska hjälpa användare till rätta.

Fastighetsnod

Utrymme i fastigheten som används för utrustning som sammanbinder alla uttag i fastighetsnätet.
Fastighetsnät/LAN- Local Area Network.
Ett nät för digital kommunikation, förbinder en fastighets alla lokaler i ett sammanhängande nät.

Fastighetsswitch

Se accesswitch.

Fiberoptisk kabel

Kabel med hårstråtunna glasfiberledningar som leder ljuspulser i ljusets hastighet.

FTP - File Transfer Protocol

En standard för att överföra datafiler över Internet.

FTTH - Fiber To The Home

Fiber till hemmet, det vill säga optofiber in i bostaden.

Gbit/s

Gigabit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 000 bit per sekund. Förkortas Gb/s, Gbit/s och Gbps.

HDMI Kabel

Används för att koppla ihop tv:n exempelvis med en digitalbox eller blue ray spelare för överföring av okomprimerade digitala ljud- och bildsignaler i en och samma kabel.

Infrastruktur för datatrafik

Är en fysisk grund som måste finnas för att datatrafik/kommunikation ska vara möjlig.
Att bygga infrastruktur (projektering, installering och driftsättning av bredbandsnät) kan man likna vid en VVS-installatör som projekterar och sedan installerar värmeledningar och vattenrör i en fastighet och ser till att systemet fungerar.

IP-adress

IP-adressen är unik för varje dator som är uppkopplad på nätet och gör det möjligt att få kontakt med andra datorer.

ISP(Internet Service Provider) Internetleverantör

Kundenhet
Vad kundenheten gör är att dela upp och kvalitetssäkra bandbredden för data, telefoni och tv. Det gör att kapaciteten i ditt uttag ökar om du surfar, ringer och tittar på tv samtidigt. Eller omvänt, tv-bilden blir inte sämre när någon ringer och spelar spel över internet.

Mbit/s

Megabit per sekund, ett mått på hur många databitar (8 databitar = 1 byte = 1 tecken) som överförs på en sekund. Mega = 1 miljon.
För att överföra en fil som är 1 MB (megabyte) på en sekund behöver du ha en överföringskapacitet på ca 10 Mbit/s.

Nätverkskabel

Denna typ av kabel använder du när du vill koppla upp en enhet till bredbandet. Kabeln används även när du kopplar ihop olika enheter med varandra. andra vanliga benämningar är ethernetkabel, TP-kabel, patchkabel, LAN-kabel, UTP-kabel och datakabel. Kontakterna är av typ RJ-45.

Redundans

Innebär att nätet är byggt på ett sådant sätt att om en kabel eller växel skadas så väljer signalerna en annan väg. Skadan ska i princip inte kunna slå ut kommunikationen.

RJ-11

Kontakt som sitter på en telefonkabel.

RJ-45

Kontakt som sitter på en nätverkskabel.

Router

Med en router kan två eller fler datorer dela på en bredbandstjänst.

Stadsnät/MAN

Metropolitan Area Network. Ett nät som förbinder en stads alla geografiska delar.

Stadsnätsuttag

Det uttag där du ansluter olika enheter (tex datorer, telefonidosa och tv-box) TV-box – behövs för att din tv ska kunna ta emot digitala tv-signaler.

Streaming

En signal - ljud eller bild går direkt från sändarn till mottagare, utan att lagras någonstans emellan.

TCP/IP

Är det kommunikationsprotokoll som hela Internet växt fram ifrån och som idag tillämpas även i de flesta företagsnät. TCP (Transport Control Protokoll) IP (Internet Protokoll) är ett sätt att hantera och adressera datatrafiken. Enkelt uttryckt håller TCP reda på paketets storlek och beskaffenhet medan IP har hand om själva adresseringen.

Telefonidosa

Med en telefonidosa kan du ansluta en vanlig telefon till bredbandsnätet. Telefonidosan översätter analoga signaler till digitala. Kallas även telefonadapter, telefonibox och sipbox. Dosan kan även ha en eller flera uttag för datorer.

Voice over IP

Teknik för att digitalisera och distribuera mänskligt tal i ett datanätverk.

VPN

(Virtual Privat Network) är ett hårdvara som gör det möjligt att skapa skyddad och kodad trafik, sk. tunnlar i t ex stadsnätet

WAN-uttag

Anslutning ut mot Stadsnät.

ÖP - Överlämningspunkt

Den punkt som förbinder fastigheten med stadsnätet. Förbindelsen görs via en sk. Switch (DRG/CPE) till vilket fastighetsnätet kopplas.